UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES DIN TIMISOARA

Piata Eftimie Murgu Nr.2
300041 Timisoara, Romania


Facultatea de Medicina Generala
Tel. / Fax : 0256/ 220484


Facultatea de Farmacie
Tel. / Fax : 0256/ 494604

Facultatea de Medicina Dentara
Tel. / Fax : 0256/ 220480

Organizarea si desfasurarea concursului de admitere la specializarile Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara,
in sesiunea iulie 2005Art. 1 In conformitate cu prevederile legii invatamantului nr. 84/1995, modificata si completata prin Legea nr. 151/1999 cu "Ordinul Ministerului Educatiei Nationale nr. 3017/15.01.2004", Senatul UMF Timisoara, in sedinta din 2.03.2005 aproba in unanimitate prezenta metodologie.

Art. 2 Concursul de admitere se organizeaza pentru specializarile (cursuri de zi):

Facultatea de medicina:
a. medicina generala - durata studiilor 6 ani - 360 credite transferabile
b. specializarea moase - durata studiilor 4 ani - 240 credite transferabile
c. specializarea asistenta medicala generala - durata studiilor 3 ani - 180 credite transferabile
j. specializarea asistenta medicala (radiologie si imagistica) - durata studiilor 3 ani - 180 credite transferabile
d. specializarea laborator clinic - durata studiilor 3 ani - 180 credite transferabile
e. specializarea balneo-fizio-kinetoterapie si recuperare - durata studiilor 3 ani - 180 credite transferabile

Facultatea de medicina dentara:
a. medicina dentara - durata studiilor 6 ani - 360 credite transferabile
b. specializare tehnica dentara - durata studiilor 3 ani - 180 credite transferabile
c. specializarea asistenta dentara - durata studiilor 3 ani - 180 credite transferabile

Facultatea de farmacie:
a. farmacie - durata studiilor 5ani - 360 credite transferabile
b specializarea asistenta de farmacie - durata studiilor 3 ani - 180 credite transferabile


Art.3 Locuri aprobate de M.E.C. pentru concursul de admitere din iulie 2005:


• medicina generala:
- fara taxa: 350 locuri
- cu taxa: 100 locuri
• balneo-fizio-kinetoterapie si recuperare
- fara taxa: 35 locuri
- cu taxa: 65 locuri

• farmacie
- fara taxa: 50 locuri
- cu taxa: 50 locuri

• medicina dentara
- fara taxa: 70 locuri
- cu taxa: 70 locuri

• specializare: - tehnica dentara
- fara taxa: 15 locuri
- cu taxa: 20 locuri

- laborator clinic
- fara taxa: 10 locuri
- cu taxa: 10 locuri

- moase
- fara taxa: -
- cu taxa: 30 locuri

- asistenta medicala generala
- fara taxa: 20 locuri
- cu taxa: 50 locuri

- asistenta medicala (radiologie si imagistica)
- fara taxa: -
- cu taxa: 20 locuri

- asistenta de farmacie
- fara taxa: 10 locuri
- cu taxa: 20 locuri

- asistenta dentara


- fara taxa: 10 locuri
- cu taxa: 10 locuri


Art. 4 Taxa perceputa de la candidati pentru participarea la concursul de admitere, este 1.000.000 lei pentru facultatile cu durata studiilor de 6, 5 si 4 ani si respectiv 500.000 lei pentru cele cu durata studiilor de 3 ani. Taxele se achita pe baza de chitanta la casieria universitatii, chitanta care se va prezenta la inscriere.Sunt scutiti de plata taxelor de inscriere:

• orfanii (de ambii parinti);
• cei proveniti de la casele de copii sau de plasament familial;
• copiii eroilor-martiri ai Revolutiei si cei raniti in timpul Revolutiei din Decembrie 1989;
• alte situatii deosebite, cu aprobarea comisiei de admitere, prin semnatura rectorului;

Scutirea de plata taxelor de inscriere la concurs se face numai in baza actelor prezentate de candidati, din care sa rezulte ca fac parte din categoriile enumerate mai sus

Art. 5 Pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere se constituie prin decizia rectorului:
• Comisia centrala de admitere pe universitate
• Comisia pe facultate pentru specializarile Medicina generala;
• Comisia pe facultate pentru specializarea Farmacie;
• Comisia pe facultate pentru specializarile Medicina dentara

Art. 6 Comisia centrala are urmatoarele atributii:
• numeste comisia centrala de specialisti pentru fiecare disciplina;
• impreuna cu comisia de specialisti asigura: extragerea aleatoare a testelor din baza de date,
verificarea corectitudinii testelor extrase, intocmirea grilei de corectare;
• supravegheaza multiplicarea caietelor de examen si raspunde de pastrarea & secretului testelor
pana la distribuirea lor in salile de concurs;
• numeste dintre membrii comisiei centrale delegatii care asigura distributia caietelor de concurs in
salile de examen;
• supravegheaza realizarea de catre comisia de specialisti a grilei de corectura si asigura multiplicarea
acesteia. Grilele vor fi pastrate in plicuri sigilate si vor fi distribuite in sali pentru inceperea corecturii,
numai dupa expirarea timpului regulamentar de concurs;
• asigura centralizarea punctajelor, calculare mediilor, afisarea rezultatelor
• analizeaza si rezolva eventualele contestatii;


Art. 7 Comisiile pe facultati au urmatoarele atributii:
• stabilesc sefii de sala si supraveghetorii;
• asigura prin sefii de sala buna desfasurare si corectitudinea concursului;
• verifica identitatea candidatilor la intrarea in salile de concurs;
• accesul la telefoane mobile sau de orice aparatura de emisie-receptie, in salile de concurs este
interzis. Toate gentile, servietele, posetele, cartile, caietele etc. aflate asupra candidatilor se vor
depune la catedra si se vor ridica numai dupa terminarea si corectarea probelor de concurs;
• raspund sub semnatura de aplicarea corecta a grilei, calcularea corecta a punctajului pe lucrare.
• corectarea fiecarei lucrari va fi efectuata de catre 2 cadre didactice (supraveghetori) care vor semna
pe lucrare si vor urmari ca lucrarea sa fie semnata de candidat si inca 2 martori, care participa si ei la
corectare;
• urmaresc ca la predarea lucrarii, candidatul sa semneze borderoul.

Art. 8 Probele de concurs pentru toate specializarilede la invatamantul cu 240-360 credite transferabile se desfasoara scris prin intrebari cu raspunsuri multiple. Corectarea se face prin aplicarea grilei la terminarea fiecarei probe, in fata candidatului si a 2 martori dintre candidati si nota se acord? pe loc.Rezultatele concursului de admitere se aduc la cunostinta candidatilor prin afisare.

Art. 9 Media generala de admitere nu poate fi mai mica de 5 (cinci). Convertirea punctajului in note se face de catre cei 2 corectori, in prezenta candidatului si a celor 2 candidati martori. Se porneste de la nota 1 si se poate ajunge la nota 10.

Art. 10 La invatamantul cu 240-360 credite transferabile examenul de bacalaureat va fi luat in considerare in proportie de 10%, restul probelor fiind cele indicate mai jos. Probele de concurs sunt urmatoarele:

Pentru specializarile Medicina Generala, Medicina Dentara si Moase:
• Biologie clasa a-XI-a;
Pentru specializarea Farmacie:
• Biologie clasa a-IX-a (Botanica);
• Chimie organica;
La invatamantul cu 180 de credite transferabile admiterea se face pe baza rezultatelor obtinute la examenul de bacalaureat cu mentiunea ca la specializarea Tehnica dentara, se va sustine si o proba practica de indemanare eliminatorie.

La elaborarea testelor de admitere se folosesc tematicile si toate manualele alternative avizate de MEC, pentru promotia de liceu 2004. Toate probele de concurs se sustin numai in limba romana.

Art. 11 Mediile generale (punctajele) obtinute de candidati la concurs sunt valabile pentru stabilirea ordinii de clasificare a UMF Timisoara numai la specializarea la care au candidat, in conformitate cu cele mentionate in cererea de inscriere a candidatului, sub semnatura proprie.

La specializarile medicina generala, moase, medicina dentara, pentru cele 60 de intrebari de Biologie se acorda 8 puncte, restul reprezentand startul (un punct) si media de la bacalaureat (maxim un punct).

La specializarea de farmacie pentru cele 60 de intrebari de Botanica se acorda 5 puncte, iar pentru cele 25 de intrebari de chimie organica se acorda 3 puncte.

Punctajul maxim rezultat din proba de concurs este 8. La aceasta se adauga un punc startul si maxim 1 punc media de la bacalaureat, ceea ce echivaleaza cu nota 10 (Exemplu: media 8,50 la bacalaureat echivaleaza cu 0,85 puncte)

Art. 12 Concursul de admitere se desfasoara in ziua de 27.07.2005 la ora 10.00 si va avea o durata de 3 ore. Intrarea candidatilor in salile de concurs va avea loc cu o ora inaintea inceperii probelor.

Art. 13 Proba practica de indemanare , pentru candidatii de la colegiu cu specializarea tehnica dentara, va avea loc tot in ziua de 27.07.2005. Punctajul maxim posibil rezultat din proba practica de indemanare este 8, la care se adauga un punct startul si maxim 1 punct media de bacalaureat.

Art. 14 Pot participa la concursul de admitere la UMF "Victor Babes" Timisoara, absolventii de liceu cu diploma de bacalaureat (sau echivalenta acesteia), cetateni ai Romaniei, indiferent de anul obtinerii acesteia.

Art. 15 Olimpicii care au obtinut premiile I, II, sau III la olimpiadele internationale in ultimii 2 ani (2002/2003 si 2003/2004) la una din disciplinele care fac obiectul probelor de concurs la UMF Timisoara, vor fi admisi fara concurs de admitere, peste cifra de scolarizare aprobata.

Art. 16 In cazul existentei mai multor candidati cu medie egala cu cea a ultimului loc repartizat initial, se vor aplica urmatoarele criterii de departajare:
• suma punctajelor;
• punctajul cel mai mare la Biologie;
• punctajul cel mai mare la Chimie;
• media cea mai mare la bacalaureat.
Nu se admite depasirea cifrei de scolarizare aprobata de MEC , pe locurile subventionate de la buget.

Art. 17 Absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta acesteia, ai invatamantului superior de stat pot fi inscrisi pentru a urma o a doua specializare fara concurs, numai in regim cu taxa, in conditiile stabilite de Charta Universitara. Prin acceptarea acestor absolventi nu se pot modifica formatiile de studiu stabilite pe baza cifrei de scolarizare aprobate initial. Absolventii cu diploma de licenta (absolvire) ai invatamantului superior particular au dreptul sa urmeze o a a doua specializare in institutiile de invatamant superior de stat pe locurile finantate de la buget in urma reusitei la admitere.

Art. 18 Absolventii invatamantului de scurta durata pot fi inscrisi la alta specializare cu 240-360 credite transferabile, numai prin concurs de admitere, incepand cu anul I de studii.

Art. 19 Studentii pot urma o a doua specializare numai prin concurs de admitere si numai cu plata taxei de scolarizare.

Art. 20 Inscrierea candidatilor se face in saptamana premergatoare admiterii la secretaria-tele facultatilor, in perioada 18 - 22.07.2005 intre orele 9.00-14.00

Art. 21 Pentru inscrierea la concurs candidatii vor depune:
• cerere de inscriere tip si legitimatia de concurs in 2 exemplare, care se primeste de la ghiseul de
inscriere;
• absolventii promotiei 2005 pot prezenta, in locul diplomei de bacalaureat, adeverinta tip ca au
absolvit liceul si au promovat examenul da bacalaureat din care sa rezulte media de bacalaureat.
Candidatii din categoria mentionata mai sus, declarati admisi in urma concursului de admitere au
obligatia sa depuna la secretariatul facultatii diploma de bacalaureat pana cel tarziu, la inceperea
anului universitar 2004/2005.
• in cazul in care candidatul se inscrie la concurs si la o alta facultate, in locul diplomei de bacalaureat
va prezenta o copie legalizata a acesteia si copia legitimatiei de inscriere la concurs la prima
facultate care se autentifica dupa original de catre secretariatul la care s-a facut inscrierea.
Candidatii care sunt deja studenti pot prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata si
adeverinta de student de la facultatea la care se afla diploma de bacalaureat in original.
• certificatul de nastere in original, copie XEROX legalizata la notariat. Originalul se va restitui
titularului dupa confruntarea celor doua documente la ghiseul la care s-a facut inscrierea.
• adeverinta medicala tip, vizata de Policlinica studenteasca sau Dispensarul medical al Universitatii de
Medicina si Farmacie din Timisoara.
• 4 fotografii tip buletin de identitate.
• acte doveditoare pentru cei care solicita scutirea de plata taxelor de inscriere la concurs.
• documente din care sa rezulte situatia militara a candidatilor baieti (livret militar, adeverinta de
recrutare, etc)
• adeverinta din care sa rezulte calitatea de student pentru studentii care doresc sa se inscrie la a
doua facultate si diploma de bacalaureat in original sau in copie legalizata.
• chitanta de plata a taxei (1.000.000 respectiv 500.000 lei ).
• dosar plic.

Art. 22 Candidatii care sunt declarati admisi sunt inmatriculati in anul de studii, prin decizia rectorului UMF Victor Babes Timisoara.

Art. 23 Dupa afisarea rezultatelor la proba de concurs, in termen de 24 de ore se pot depune eventualele contestatii la registratura UMF Timisoara. Daca se constata diferente de notare, candidatului i se va acorda punctajul (nota) rezultata in urma verificarii lucrarii contestate. La probele de indemanare colegiu- tehnica dentara nu se admit contestatii. Dupa rezolvarea eventualelor contestatii se vor intocmi si afisa listele cu candidatii admisi si respinsi, pe specializari, cu mediile obtinute in ordine descrescatoare pentru admisi si alfabetic pentru respinsi.

Art. 24 Comisia centrala de admitere este singura in masura sa decida asupra temeiniciei contestatiilor.

Art. 25 Actele candidatilor respinsi se restituie la cerere.

Art. 26 Candidatii reusiti in anul I de studii la UMF Timisoara pot beneficia de burse in conditiile legii, pot servi masa la cantina si obtine cazare in unul din caminele universitatii contra cost.

Art. 27 In cel mult 3 zile de la afisarea rezultatelor finale, UMF Timisoara va transmite MEC dosarul admiterii cu toate datele solicitate.

Art. 28 In cel mult 5 zile de la afisarea rezultatelor finale, UMF Timisoara va transmite sub semnatura rectorului, la comandamentul militar local Timisoara situatia candidatilor (baieti) declarati admisi.

Art. 29 Prezenta metodologie reprezinta singurul material oficial referitor la organizarea si desfasurarea concursului de admitere in UMF Timisoara. Referirile aparute in diverse publicatii sau cele comunicate in alt mod nu pot inlocui pe cele oficiale si , in consecinta, nu angajeaza cu nimic UMF Timisoara.

Art. 30 Daca un candidat renunta la calitatea de student dobandita prin concursul de admitere, locul ramas liber se ocupa strict in ordinea mediilor obtinute la specializarea respectiva, in conditiile prezentei metodologii.

Art. 31 Daca unii candidati au deja calitatea de student in regim cu taxa, ei raman in anul corespunzator in regim fara taxa, cu conditia ca la data inscrieii sa fie integralisti sau sa aibe cumulate minumum de credite necesare pentru promovare in anul superior, iar locurile ramase astfel libere se vor ocupa numai in ordindea mediilor.

Art. 32 Toti candidatii reusiti in regim fara taxa, vor prezenta pana la inceputul anului universitar 2005/2006, diploma de bacalaureat in original. In caz contrar vor ramane sa studieze in regim cu taxa.

 

68947 vizualizari Nota obtinuta: 5,96
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

ComentariiComentarii (17 comentarii)
Nume dutu marin a scris:

Buna ai d or si eu o informatie Dutu M Adina e la facultatea victor babes anu trecut spune ca a intrat la facultate fara taxa

Nume alina a scris:

buna ! as vrea sa stiu si eu cum este la o facultate din timisoara ! as vrea sa merg la asistent farmacie , doar ca am niste probleme dak le pot numi asa ! Imi este teama de examenele orale pt ca sunt mai balbaita cand ma emotionez sau cand imi este teama ! stie cineva daca se pot plati acele examene sa nu pic ! mai interesa mai bine una la idd decat la zi dar daca merg platite m-ar interesa si cele la zi !

Nume 1234 a scris:

am terminat postliceala de asistent de farmacie timp de 3ani. se echivaleaza daca vreau sa continui la farmacie?

Nume mada a scris:

Umft...ar trebui sa si gandesti inainte sa vorbesti;)

Nume Umft a scris:

si uite asa vin toti oltenii la kineto .....mai plecati in mama voastra acasa ca ii plina timisoara de voi ....neam de tigani ce sunteti

Nume Ade a scris:

Buna ziua, avand in vedere ca au fost note destul de mici la bacalaureat m-ar interesa daca pot intra cu 8.20 la sectia kinetoterapie

Nume Bianca a scris:

Buna ziua....m-am interesat si stiu ca se intra pe baza de dosar la kinetoterapie, avand in vedere ca anul acesta au fost note foarte mici la bacalaureat, m-ar interesa daca se poate intra cu 8.20....va rog daca puteti sa-mi raspundeti, multumesc

Nume Bianca a scris:

Buna ziua....se da admitere la sectia kinetoterapie sau se intra pe baza de dosarul de la bacalaureat?

Nume vale a scris:

Popescu Eleonora lasa-mi id-ul tau tte rog,deoarece si eu vr sa urmez aceasta specializare si as dori sa-ti adresez cateva intrebari!multumesc

Nume alinachi a scris:

cony esti sigura ca nu se da adimitere la kineto?

Nume cony a scris:

la kineto,,,nu se da admitere se intra pe baza de dosar...va pwp succes...dk doriti sa urmati aceasta facultate ...sincer se si materii super faine s interesante, aceasta meserie e foarte cautata...:*

Nume Daiana a scris:

As dori sa stiu in functie de ce se face admiterea la balneo-fizio-kinetoterapie si recuperare?daca se da admitere sau pe baza de dosar?va multummesc

Nume ali a scris:

Buna. Pt cei care au dat la facultatea de tehnica dentara,cine ma ajuta si pe mine..as dori sa aflu cum e proba practica si ce conteaza mai mult,media de bac sau proba. Care a fost cea mai mica medie pt a intra la fac. Multumesc

Nume Cora a scris:

Buna ziua! As dori sa stiu daca ma pot transfera de la asistenta dentara la medicina dentara dupa primul an. Mai trebuie sa dau ceva examene? Poate ma ajuta si pe mine cineva cu niste explicatii. Va multumesc.

Nume ema a scris:

Buna ziua! as dori sa stiu in ce data va fi proba practica de indemanare pentru tehnica dentara in acest an!

Nume ghiorghita alisa a scris:

buna ziua!as vrea si eu sa stiu in ce consta proba practica de indemanare pentr tehnica dentara?va rog rasp....va multumesc!

Nume Popescu Eleonora a scris:

Buna ziua! Eu urmez in cadrul facultatii de "Victor Babes" specilizarea Fiziokinetoterapie si Recuperare in regim bugetat ,am participat la concursul de admitere de anul acesta si am fost admisa pe locurile de buget,intrebarea mea este daca mai pot continua inca 3 ani de zile in regim de stat cea de-a doua facultate,avand in vedere ca statul ar trebui sa-mi bugeteze in total 6 ani de zile,scazandu-se din cei 6 anii bugetati in cadrul primei specilizari. Va multumesc!

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV