FISA POSTULUI DE DIRECTOR

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BIHOR
ORADEA, STR.MIHAI EMINESCU NR.11
TEL.0259/416454 – FAX.0259/418016
TEL.0359/436207,0359/436213

FISA POSTULUI DE DIRECTOR


NUMELE SI PRENUMELE............................... 
UNITATEA DE INVATAMANT............................................STUDII .........................................................
ANUL ABSOLVIRII............................
SPECIALITATEA ........................................
VECHIME......................GRAD DIDACTIC..........................OBLGATIA DE PREDARE.............................
NUMIRE:DECIZIE ISJ BIHOR....................O.M.ED.C, nr...............
DATA NUMIRII IN FUNCTIE..........................................


ATRIBUTII GENERALE
(1) Exercita conducerea executiva a unitatii de invatamânt, in conformitate cu atributiile conferite de lege,cu hotarârile Consiliului de administratie al unitatii de invatamânt, precum si cu alte reglementari legale.
(2) Este subordonat inspectoratului scolar, reprezentat prin inspectorul scolar general.
(3) Reprezinta unitatea de invatamânt in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, in limitele competentelor prevazute de lege.
(4) Manifesta loialitate fata de unitatea de invatamânt, credibilitate si responsabilitate in deciziile sale, incredere in capacitatile angajatilor
(5) Incurajeaza si sustine colegii, in vederea motivarii pentru formare continua si pentru crearea in unitate a unui climat optim desfasurarii procesului de invatamânt.
(6) Coordoneaza direct compartimentul financiar-contabil prin care se realizeaza evidenta contabila sintetica si analitica, precum si executia bugetara.
(7) Are drept de indrumare si control asupra activitatii intregului personal salariat al unitatii de invatamânt ; colaboreaza cu personalul cabinetului medical.
(8) Aproba vizitarea unitatii de invatamânt si asistenta la orele de curs sau la activitati scolare /extrascolare, efectuate de catre persoane din afara unitatii de invatamânt, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Fac exceptie de la aceasta prevedere reprezentanti institutiilor cu drept de control asupra unitatilor de invatamânt.
(9) Beneficiaza de indemnizatie de conducere, conform reglementarilor legale in vigoare.
(10) Norma didactica de predare a directorului si/ sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc, in baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(11) Perioada concediului anual de odihna al directorului se aproba de catre inspectorul scolar general.
(12) Este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, in fata carora prezinta rapoarte semestriale si anuale.

A.) Curriculum

- elaborarea proiectului de curriculum, planului de scolarizare
- elaborarea curriculum-ului la decizia scolii in concordanta cu cerintele elevilor, parintilor si obiectivele de dezvoltare ale comunitatii locale
- coordonarea echipei pentru elaborarea orarului scolii
- elaborarea instrumentelor de monitorizare si evaluare a activitatilor instructiv-educative
- aplicarea planului de invatamânt, a programelor scolare si a metodologiei de evaluare a performantei scolare
- controlarea calitatii activitatii didactice si educative
- aprobarea graficului tezelor semestriale
- coordonarea activitatii de pregatire suplimentara a elevilor participanti la examenele nationale, olimpiade, concursuri, a celor cu dificultati de invatare
- este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate in unitate
- intocmirea documentelor si a rapoartelor tematice curente si speciale, solicitate de ISJ ,MEdC si autoritati locale
- indeplineste atributiile stabilite prin alte regulamente si metodologii aprobate de MEdC
- raspunde de intocmirea, eliberarea ,reconstituirea, anularea, completarea , modificarea, rectificarea si gestionarea actelor de studii si documentelor de evidenta scolara si arhivarea acestora
- asigurarea abilitarii si a consultantei in probleme de curriculum pentru cadrele didactice

B.) Resurse umane

- elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane
- realizarea procedurilor de ocupare a posturilor si catedrelor vacante pentru personalul din subordine
- numeste coordonatorul pentru proiecte si programe educative scolare si extrascolare
- numirea invatatorilor, dirigintilor la clase, a cadrelor didactice de specialitate pe clase
- stabilirea componentei echipelor/formatiilor de studiu
- numirea responsabililor de comisii metodice si a comisiilor de specialitate, a responsabililor comisiilor pe probleme
- elaborarea fisei postului pentru directorul adjunct, cadre didactice, personal didactic auxiliar
- elaborarea proiectului schemei de incadrare, urmarind principiul continuitatii
- aprecierea personalului didactic pentru salariul de merit si gradatie de merit
- numirea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar si nedidactic conform legii
- atribuie, potrivit prevederilor legale prin decizie interna, personalului didactic titular orele de curs ramase nedistribuite
- informeaza inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care il propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor potrivit prevederilor legale
- monitorizarea activitatii de formare continua si dezvoltare profesionala
- aprobarea graficului serviciului pe scoala pentru cadre didactice si elevi
C.) Resurse materiale si financiare

- elaborarea proiectului de buget si a proiectului de achizitii si dotare a scolii
– coordonarea comisiei de salarizare
– acordarea drepturilor elevilor
– elaborarea proiectului de buget
– incheierea contractelor individuale de munca
– atragerea resurselor extrabugetare
- angajarea si utilizarea creditelor bugetare in limita si cu destinatii aprobate prin buget
- verificarea modului de tinere la zi a contabilitatii si de prezentare la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara
- aprobarea concediilor de odihna si a concediilor fara plata conform legii
- monitorizarea prezentei la programul de lucru si consemnarea absentelor personalului
- utilizarea si pastrarea bunurilor aflate in administrare
- inregistrarea in evidentele contabile a bunurilor procurate din venituri extrabugetare sau donatii, elaborarea documentelor de inventariere anuala a bunurilor si a propunerilor de casare

D.) Dezvoltare institutionala si relationare

- elaborarea proiectului de dezvoltare institutionala
- lansarea unor proiecte de parteneriat local, national, international
- aprobarea regulamentelor de functionare a cercurilor, asociatiilor elevilor
- incheierea acordului cadru de parteneriat cu elevii si parintii
- elaborarea regulamentului de ordine interioara, planului de paza, P:S:I:, protectia muncii, protectie civila
- aplicarea de sanctiuni cadrelor didactice si elevilor in conformitate cu prevederile regulamentare
- dezvolta si promoveaza o imagine favorabila asupra scolii, manifestând receptivitate fata de problemele comunitatii, capacitate de organizare, creativitate , responsabilitate, profesionalism

Anual, elaboreaza un raport general privind starea si calitatea invatamântului din unitatea pe care o conduce. Acesta va fi inaintat inspectoratului scolar si prezentat in consiliul profesoral si in consiliul reprezentativ al parintilor. Un rezumat al acestuia cu principalele constatari, cuprinzând si contributia comunitatii locale la dezvoltarea scolii va fi facut public .

Inspector scolar general Director
Prof. Liliana Antonescu

 

35614 vizualizari Nota obtinuta: 5,52
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

Ultimele articole
Vezi descrierea  Programarea sedintelor publice pentru ocuparea catedrelor titularizabile, judet Bihor
Vezi descrierea  Centre de examen BAC 2011, Bihor
Vezi descrierea  Rezultate finale concurs gradatii de merit 2011, Bihor
Vezi descrierea  ADMITERE 2008: REZULTATE ADMITERE BIHOR CEA DE-A III-A REPARTIZARE
Vezi descrierea  PROGRAMAREA TESTARII SUPLINITORILOR FARA STUDII CORESPUNZATOARE POSTULUI
Vezi descrierea  TITULARIZARE 2008: GRAFICUL REPARTIZARII SEDINTE PUBLICE SUPLINIRE BIHOR
Vezi descrierea  TITULARIZARE 2008: REPARTIZARE CONCURS SUPLINITORI BIHOR
Vezi descrierea  BAC 2008: CENTRE DE EXAMINARE BAC - SESIUNEA DE TOAMNA
Vezi descrierea  INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI BIHOR LISTA POSTURILOR TITULARIZABILE
Vezi descrierea  UNITATI SCOLARE DIN JUDETUL BIHOR
Vezi descrierea  ADRESA INSPECTORATUL JUDETEAN BIHOR
Vezi descrierea  FISA POSTULUI DE DIRECTOR