ACADEMIA DE POLITIE ALEXANDRU IOAN CUZA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR Exemplar nr. _
ACADEMIA DE POLITIE "Alexandru Ioan Cuza"
Nr. din 2005
APROB
MINISTRUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
Vasile BLAGA
METODOLOGIA
pentru organizarea si desfasurarea concursului de admitere 2005, in facultatile Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza",
invatamant de lunga durata
I. DISPOZITII GENERALE
Admiterea in facultatile Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza" se face numai prin concurs care este organizat si se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, modificata, completata si republicata, Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, H.G.R. nr. 137/1991 privind infiintarea Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza", Ordinului nr. 3545/10.03.2005 al ministrului educatiei si cercetarii privind criteriile generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta pentru anul 2005-2006 si Ordinului nr. S/330 din 08.10.2002 al ministrului de interne privind activitatea de personal in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor.
In academie concursul de admitere se organizeaza pe facultati, astfel:
- Facultatea de Drept, in domeniul fundamental „Stiinte juridice", domeniul pentru
studii universitare de licenta „Drept", specialitati - politie, politie de frontiera, arma
jandarmi, invatamant de zi;
- Facultatea de Pompieri, in domeniul fundamental „Stiinte ingineresti", domeniul
pentru studii universitare de licenta „Inginerie civila si instalatii", specializarea
„Instalatii pentru constructii - pompieri", invatamant de zi;
- Facultatea de Arhivistica, in domeniul fundamental „Stiinte umaniste", domeniul
pentru studii universitare de licenta „Istorie", specializarea „Arhivistica si istorie",
invatamant de zi.
Concursul se organizeaza numai pentru invatamantul de lunga durata.
Facultatile academiei organizeaza concurs de admitere in raport cu locurile stabilite, prin dinamica de personal, de catre Ministerul Administratiei si Internelor (anexa nr. 4).

Facultatea de Arhivistica scoate la concurs si locuri cu plata taxelor de studii, fara obligatia Ministerului Administratiei si Internelor de a oferi candidatilor admisi in acest regim, la absolvire, locuri de munca in structurile Arhivelor Nationale. Candidatii admisi pot beneficia de burse finantate de la bugetul de stat si, contra cost, de cazare si masa.
Candidatii sustin concursul de admitere in perioadele propuse de catre Consiliile facultatilor si aprobate de Biroul Senatului.
Probele de concurs se sustin in limba romana.
II. INSCRIEREA LA CONCURS A CANDIDATILOR
Se pot inscrie barbati si femei care indeplinesc criteriile de recrutare prevazute in ordinele ministrului administratiei si internelor privind selectionarea candidatilor pentru concursul de admitere la Academia de Politie.
Candidatii cu diploma sau diploma de licenta pot urma a doua specializare numai in regim de plata a taxelor de studii in cadrul Facultatii de Arhivistica.
Candidatii care au obtinut, in unul din ultimii 4 ani de studii, distinctii la olimpiadele scolare internationale, la disciplinele de concurs, au dreptul de a se inscrie in invatamantul universitar fara sustinerea admiterii, in cadrul numarului de locuri prevazut pentru admitere, dupa ce au promovat Etapa I -probe eliminatorii.
Candidatii care au obtinut, in cel putin unul din ultimii doi ani de studii, premii la olimpiadele scolare de nivel national sau pe grupe de tari, la disciplinele de concurs, pot fi admisi, in invatamantul universitar fara sustinerea admiterii, conform criteriilor generale stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetarii, in cadrul numarului de locuri prevazut pentru admitere, dupa ce au promovat Etapa I - probe eliminatorii.
Pentru inscriere candidatii pentru Facultatile de Drept si de Pompieri se adreseaza compartimentelor de management resurse umane ale unitatilor centrale si teritoriale ale Ministerului Administratiei si Internelor sau, dupa caz, ale ministerelor (structurilor) pentru care, in baza protocoalelor incheiate, se asigura pregatirea in academie.
Candidatii vor prezenta la compartimentele management resurse umane actele si documentele prevazute in ordinul ministrului administratiei si internelor privind selectionarea candidatilor pentru concursul de admitere.
Compartimentele de management resurse umane, dupa intocmirea dosarelor candidatilor, trimit la Academia de Politie - Serviciul Management Resurse Umane -in termenele stabilite de catre Directia Management Resurse Umane a Ministerului Administratiei si Internelor, un tabel nominal cu candidatii inscrisi (pe hartie), aplicatia de culegere a datelor despre candidati (pe suport magnetic), fisele medicale

si fotografiile acestora pe facultati, specializari, specialitati si sexe (pentru Facultatea de Drept).
Diplomele de bacalaureat (copie legalizata) sau adeverintele (numai pentru absolventii promotiei 2005) se vor prezenta de catre candidati la inscrierea la concurs.
Candidatii care opteaza sa sustina concurs de admitere la Facultatea de Arhivistica se adreseaza pentru informatii la Directia Municipiului Bucuresti si/sau Directiile Judetene ale Arhivelor Nationale si se inscriu la sediul facultatii.
Listele cu candidatii inscrisi se afiseaza la avizierele de la sediul academiei si sediile facultatilor, cu cel putin 24 de ore inainte de inceperea concursului de admitere.
Pentru participarea la concursul de admitere se percepe o taxa (cuantumul va fi stabilit de Senatul academiei), ce se va comunica in timp util celor interesati si care se achita in prima zi de prezentare a candidatilor (candidatii de la Facultatile de Drept si de Pompieri - la sediul academiei; candidatii de la Facultatea de Arhivistica - la sediul facultatii).
Sunt scutiti de plata taxei:
a) orfanii de ambii parinti;
b) candidatii proveniti din casele de copii sau din plasament familial;
c) copiii eroilor martiri ai Revolutiei din decembrie 1989;
d) candidatii raniti in timpul Revolutiei din decembrie 1989;
e) copiii politistilor/cadrelor militare decedate in timpul si din cauza
serviciului, ca urmare a unor actiuni militare, accidente, catastrofe sau acte
de devotament exceptional ori a unor misiuni in cadrul fortelor
internationale destinate mentinerii pacii ori constituite in acest scop;
f) absolventii liceelor militare din structura Ministerului Administratiei si
Internelor (promotia anului in care se sustine concursul de admitere);
g) copiii personalului didactic, in activitate, pensionat sau decedat;
h) copiii personalului Ministerului Administratiei si Internelor (politisti, militari, functionari publici sau personal contractual) in activitate, pensionat sau decedat.
Candidatii care solicita scutirea de taxa de participare la concurs trebuie sa probeze, cu acte, ca se afla intr-una din situatiile enumerate mai sus.
PREZENTAREA
Candidatii inscrisi la concurs pentru Facultatile de Drept si de Pompieri se prezinta la sediul academiei (in ziua si la data stabilita), unde vor fi primiti de o comisie care :
- verifica prezenta si identitatea candidatilor;
- primeste diploma de bacalaureat (copie legalizata) sau adeverinta (numai
pentru absolventii promotiei 2005)

- incaseaza, pe baza de chitanta, taxa de participare la concurs;
- elibereaza legitimatiile de concurs.
Candidatii pentru Facultatea de Arhivistica se prezinta pentru inscriere, la sediul acesteia iar instructajul se executa de catre presedintele comisiei de admitere pe facultate, membru al Comisiei centrale de admitere.
Candidatii declarati admisi au obligatia sa depuna, la inceputul anului universitar, diploma de bacalaureat in original si sa completeze o declaratie din care sa rezulte daca urmeaza sau au urmat cursurile unui alt domeniu de studiu, in cadrul altei facultati, in regim cu taxa sau fara taxa.
Dupa inscriere, cu toti candidatii, se executa instructajul cu privire la organizarea si desfasurarea concursului potrivit graficului stabilit si regulile care trebuie respectate pe timpul concursului. Instructajul se executa de presedintele comisiei centrale de admitere sau un membru al acesteia, desemnat de presedinte.
Organizarea candidatilor pe detasamente, graficul desfasurarii probelor din etapa I, repartizarea pe serii si sali de concurs, precum si planificarea probelor din etapa a Ii-a se afiseaza la sediul academiei si la sediile facultatilor.
III. COMISIILE DE CONCURS SI ALTE COMPARTIMENTE CU SARCINI SI ATRIBUTIUNI IN ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACESTUIA
1. COMISIA CENTRALA DE ADMITERE, numita prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea rectorului, coordoneaza intreaga activitate de organizare si desfasurare a concursului si este formata din :
- presedinte;
- 2 (doi) vicepresedinti;
- 6 (sase) membri;
- secretar - un cadru didactic cu gradul de cel putin lector universitar.
ATRIBUTIILE COMISIEI CENTRALE DE ADMITERE sunt:
• coordoneaza comisiile de admitere constituite la nivelul facultatilor;
• instruieste presedintii comisiilor de admitere constituite pe facultati;
• asigura elaborarea si aplicarea metodologiei de organizare si desfasurare a
concursului de admitere;
• stabileste principalele date de desfasurare a concursului;
• efectueaza daca este cazul schimbari in componenta comisiilor de
admitere;
• valideaza rezultatele concursului de admitere
Dupa incheierea concursului de admitere analizeaza modul de organizare si desfasurare a acestuia pe baza observatiilor proprii si a celor din rapoartele inaintate de comisiile de admitere pe facultati.

2. COMISIA PENTRU CONTRA VIZITA MEDICALA, numita prin decizia
rectorului si subordonata comisiei centrale este condusa de un medic desemnat de
Directia Medicala a Ministerului Administratiei si Internelor si formata din cadre
medicale, corespunzator specialitatilor care fac obiectul acestei examinari, puse la
dispozitie de Directia Medicala. Comisia asigura organizarea si desfasurarea
activitatilor de examinare medicala a candidatilor, in conformitate cu normele
stabilite pentru incadrarea in Ministerul Administratiei si Internelor.
Dupa examinarea medicala pe detasamente, conform graficului de concurs, comisia intocmeste un proces-verbal, in care se inscriu, nominal, candidatii declarati „inapt" si motivele acestei hotarari. Lista cu candidatii declarati „inapt" se afiseaza zilnic la avizierul academiei sau al Facultatii de Arhivistica (pentru candidatii la aceasta facultate).
3. COMISIA PENTRU EXAMINAREA APTITUDINILOR FIZICE, numita
prin decizia rectorului si subordonata comisiei centrale este compusa din cadre
didactice ale catedrei de profil din academie si asigura verificarea aptitudinilor fizice
ale candidatilor, conform baremelor stabilite in prezenta metodologie
(anexele 2 si 3).
Pe tot parcursul desfasurarii probelor de aptitudini sportive, activitatea este supravegheata de unul din vicepresedintii comisiei centrale si un cadru medical, avand la dispozitie o autosanitara si mijloacele necesare acordarii primului ajutor medical in caz de nevoie. Comisia va face precizari referitoare la continutul si desfasurarea fiecarei probe.
Rezultatele obtinute la proba de aptitudini fizice se consemneaza in borderouri. inainte de a fi distribuite, borderourile sunt semnate si stampilate pe fiecare pagina de catre un vicepresedinte al comisiei centrale. Dupa incheierea probei, candidatul semneaza de luare la cunostinta. in cazul in care refuza sa semneze, acest aspect se mentioneaza in borderou de catre presedintele subcomisiei.
Borderourile de examinare sunt semnate de membrii subcomisiilor, sunt centralizate de catre seful comisiei pentru verificarea aptitudinilor fizice si depuse la comisia centrala de admitere. Lista cu candidatii respinsi se afiseaza zilnic la sediul academiei. Aceste documente au regimul actelor de evidenta primara si se pastreaza in dosarul concursului.
4. COMISIILE DE ADMITERE PE FACULTATI sunt numite prin decizia
rectorului academiei. Ele sunt conduse, de regula, de catre decanii facultatilor si au in
componenta un numar variabil de membrii (cadre didactice), corespunzator
numarului de candidati si volumului de activitati si un secretar (cadru didactic cu
gradul de cel putin asistent universitar).
In componenta comisiei de admitere pe facultate isi va desfasura activitatea un secretariat tehnic, care asigura desfasurarea in conditii optime a concursului.

Operatiunile de inventariere, distribuire la salile de concurs si primirea de la sali a imprimatelor (si ciornelor, pentru candidatii de la Facultatea de Arhivistica), vor fi consemnate in procese-verbale, care vor fi confirmate de secretarul comisiei si aprobate de presedintele acesteia.
ATRIBUTIILE COMISIILOR DE ADMITERE PE FACULTATI sunt:
• raspund de desfasurarea concursului de admitere;
• asigura elaborarea testelor/subiectelor pentru probele de cunostinte,
precum si a baremelor de corectare;
• intocmesc graficul desfasurarii concursului de admitere;
• iau masuri de distribuire a testelor/subiectelor, precum si a grilelor de
corectare, in timp util, la salile de concurs;
• intocmesc borderourile pentru fiecare proba si catalogul de examen;
• stabilesc personalul didactic, auxiliar si tehnic-administrativ care sa
participe la verificarea si supravegherea candidatilor pe timpul desfasurarii probelor,
personalul necesar evaluarii raspunsurilor si cel destinat pentru solutionarea
contestatiilor;
• asigura evaluarea si notarea unitara a raspunsurilor;
• primesc, inregistreaza si solutioneaza contestatiile la proba de verificare a
cunostintelor;
• aduc la cunostinta celor interesati, prin afisare in locurile stabilite, a
urmatoarelor date:
a) incepand cu data prezentarii candidatilor
- lista candidatilor inscrisi pe facultati/ specializari/ specialitati si sexe, in
ordine alfabetica;
- graficul desfasurarii concursului de admitere;
- materialele necesare sustinerii probelor etc;
b) Zilnic (dupa incheierea activitatilor prevazute in graficul admiterii)
- lista candidatilor declarati respinsi/inapti/retrasi/eliminati din concurs.
c) Dupa finalizarea etapei I —probe eliminatorii:
- lista centralizatoare, pe facultati/ specialitati/ specializari si sexe, in ordine
alfabetica, a candidatilor declarati respinsi/inapti/retrasi/eliminati din
concurs;
- listele cu repartizarea pe sali a candidatilor care au promovat etapa I;
d) Dupa finalizarea etapei a Ii-a — sustinerea probei de verificare a
cunostintelor:
- listele cuprinzand candidatii declarati admisi si neadmisi;
e) Dupa rezolvarea contestatiilor:
- listele cu rezultatele solutionarii contestatiilor.
Fiecare pagina din documentele, listele, graficele si orice alte comunicari afisate vor fi stampilate si semnate de catre presedintele si secretarul comisiei de admitere.

5. BIROUL ORGANIZARE, PLANIFICARE, REACTII PENTRU SITUATII
DE URGENTA SI OPERATII are urmatoarele atributii:
a) organizeaza detasamentele de candidati si incadrarea acestora cu
instructorii necesari;
b) stabileste si comunica, la instructaj si prin afisare la avizier, graficul de
desfasurare a examenelor medicale si probelor fizice;
c) asigura indrumarea spre locurile de desfasurare a probelor concursului;
d) ia masuri pentru asigurarea pazei incaperilor in care se pastreaza aparatura,
lucrarile scrise si alte documente ale concursului, pe timpul cat in acestea
se desfasoara activitati.
6. COMPARTIMENTELE DE LOGISTICA vor intreprinde masurile necesare
pentru asigurarea materiala a desfasurarii concursului de admitere, astfel:
a) achizitioneaza din timp, rechizitele si alte materiale, punandu-le la
dispozitia comisiilor de admitere pe facultati;
b) asigura salile si mobilierul necesar pentru concurs, in functie de numarul de
candidati si seriile organizate;
c) asigura panourile necesare pentru afisarea diferitelor documente privind
organizarea si desfasurarea concursului;
d) asigura incaperile de lucru pentru comisiile de admitere pe facultati si
pentru comisiile de corectare a lucrarilor scrise;
e) asigura spatiile (terenurile) si materialele pentru desfasurarea probelor din
etapa I;
f) asigura cazarea si hranirea candidatilor proveniti din liceele militare ale
Ministerului Administratiei si Internelor, promotia anului curent, a
militarilor in termen si alte situatii (la ordin);
g) asigura transportul personalului cu sarcini in cadrul concursului de
admitere, in raport de nevoi si de reglementarile legale in vigoare.
7. SERVICIUL MANAGEMENT RESURSE UMANE pune la dispozitia
colectivului de informatica datele necesare despre candidati, in vederea editarii
listelor si cataloagelor necesare concursului. in ziua prezentarii candidatilor va
organiza colective de primire a acestora, pentru verificarea prezentei si inmanarea
legitimatiilor de concurs.
Pe timpul desfasurarii concursului, colaboreaza cu celelalte comisii si compartimente pentru rezolvarea unor probleme pe linie de personal, referitoare la candidati (inregistrari eronate, omisiuni, inregistrari duble, etc).
8. SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE organizeaza, pentru zilele de
prezentare a candidatilor, colective pentru incasarea taxei de inscriere, in
conformitate cu prevederile legale in domeniu si cu prevederile prezentei
metodologii.

Din comisiile de admitere, din personalul destinat supravegherii candidatilor pe timpul lucrarilor scrise si din personalul destinat prelucrarii datelor pe calculator nu pot face parte cei care au, printre candidati, rude pana la gradul IV ori sot (sotie) sau cumnati. De asemenea, cadrele care participa la supravegherea candidatilor pe timpul lucrarilor scrise nu pot face parte din comisiile de admitere.
IV. ETAPELE CONCURSULUI
Etapa I- probe eliminatorii - pentru Facultatea de Drept si Facultatea de Pompieri se desfasoara la sediul Academiei de Politie, iar pentru Facultatea de Arhivistica la sediul acesteia.
Rezultatele obtinute la fiecare proba din etapa I se consemneaza, de catre comisii, in procese-verbale/borderouri de examinare care, dupa aprobarea lor de catre presedintele comisiei centrale, se aduc la cunostinta prin afisare, la sfarsitul zilei in care se sustin aceste probe si, centralizat, la sfarsitul primei etape.
La probele eliminatorii din etapa I nu se admit contestatii. Etapa a Ii-a - probe scrise - evaluarea cunostintelor.
1. FACULTATEA DE DREPT:
Etapa I - ELIMINATORIE cuprinde:
- examinarea medicala;
- probe de aptitudini fizice.
Probele se sustin in ordinea prezentata si fiecare dintre ele este eliminatorie.
Etapa a Ii-a - SUSTINEREA PROBELOR DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR cuprinde:
■S Istoria Romaniei - test grila;
•S Limba romana - test grila;
■S Limba straina (engleza, franceza, germana, rusa) - test grila.
Probele la Istoria Romaniei si Limba romana se sustin concomitent si se noteaza separat.
Manualele scolare si tematicile de concurs sunt cele prevazute in Anexa nr. 1.
2. FACULTATEA DE POMPIERI:
Etapa I - ELIMINATORIE cuprinde:
- examinarea medicala;
- probe de aptitudini fizice.
Probele se sustin in ordinea prezentata si fiecare dintre ele este eliminatorie.

Etapa a Ii-a - SUSTINEREA PROBELOR DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR cuprinde:
■S Algebra si Elemente de analiza matematica (test grila);
S Fizica (Mecanica, Fizica moleculara si Termodinamica, Electricitate si
Magnetism) - test grila; Manualele scolare si tematicile de concurs sunt cele prevazute in Anexa nr. 1.
3. FACULTATEA DE ARHIVISTICA : Etapa I - ELIMINATORIE cuprinde:
- examinarea medicala;
- testarea psihologica.
Etapa a II-a - SUSTINEREA PROBELOR DE EVALUARE A CUNOSTINTELOR cuprinde:
~S Istoria Romaniei (clasic);
■S Istoria universala (clasic).
Probele la Istoria Romaniei si Istoria universala se sustin concomitent si se noteaza separat.
Manualele scolare si tematicile de concurs sunt cele prevazute in Anexa nr. 1.
V. STABILIREA SUBIECTELOR PENTRU LUCRARILE SCRISE Stabilirea subiectelor lucrarilor scrise se face de profesori de specialitate din reteaua Ministerului Educatiei si Cercetarii care au cel putin definitivatul in invatamant si sunt titulari ai catedrelor respective. Din comisiile pentru stabilirea subiectelor pot face parte si cadre didactice universitare de specialitate.
Subiectele pentru lucrarile scrise trebuie sa fie in stricta concordanta cu tematica disciplinelor de concurs stabilita in prezenta metodologie, sa asigure cuprinderea echilibrata a acestei tematici, sa poata fi rezolvate in timpul stabilit de comisia centrala si sa permita aprecierea raspunsurilor pe baza unui barem.
Pentru disciplinele la care proba scrisa se va administra sub forma de test-grila, comisia de admitere pe facultate va lua masurile necesare pentru crearea bazei de intrebari, in numar care sa acopere intreaga tematica pentru fiecare disciplina de concurs, elaborarea, in timp util si in numar suficient de variante ale testelor, precum si pentru pastrarea confidentialitatii cu privire la continutul lor.
In celelalte cazuri, cand subiectele sunt administrate in forma clasica, in dimineata sustinerii probei, sunt selectionati, prin tragere la sorti, cel putin trei profesori de specialitate la fiecare disciplina. Fiecare intocmeste, in prezenta presedintelui, secretarului comisiei de admitere pe facultate si a unui reprezentant al comisiei centrale de admitere, cate o varianta de subiecte pentru fiecare serie. Variantele de

subiecte se intocmesc cu cel mult 3 ore inainte de accesul candidatilor in salile de concurs.
Din setul de teste sau dintre variantele de subiecte elaborate, se trage la sorti, pentru fiecare serie, varianta care se administreaza candidatilor. Testele stabilite prin tragere la sorti, pentru fiecare serie, vor fi reeditate, in sistemul informatic, in functie de numarul de sali de concurs pentru forma clasica sau numarul de candidati, in cazul aplicarii testului-grila.
Concomitent, pentru subiectele care se administreaza in forma clasica, profesorii de specialitate intocmesc baremul de corectare pentru varianta de subiecte trasa la sorti si stabilesc punctajul care va fi acordat pentru rezolvarea fiecarui subiect.
Dupa definitivarea subiectelor, secretarul comisiei de admitere pe facultate intocmeste procesul-verbal care va fi semnat de toate persoanele prezente la activitatea de elaborare si tragere la sorti a subiectelor.
Subiectele se introduc in plicuri, care se sigileaza in fata comisiei. Pe plicuri se mentioneaza: disciplina de concurs; sala pentru care este destinat plicul; ora la care se deschide; timpul afectat pentru rezolvarea subiectelor.
Toate persoanele care au participat la sedinta comisiei in care s-au formulat subiectele nu pot parasi incaperea decat dupa minimum 30 minute de la ora fixata pentru deschiderea plicurilor in salile de concurs.
Plicurile cu subiecte vor fi distribuite responsabililor de sala de catre presedintele / vicepresedintele comisiei de admitere la locul de multiplicare, in prezenta unui candidat de la fiecare sala de concurs. Responsabilii de sala verifica integritatea plicurilor si se deplaseaza la salile de concurs.
VI. DESFASURAREA PROBELOR SCRISE
Salile pentru sustinerea probelor scrise vor fi adaptate acestei activitati prin:
- eliminarea oricaror materiale didactice care ar putea constitui surse de
inspiratie pentru candidati la rezolvarea subiectelor;
- afisarea la fiecare sala a listei nominale (in ordine alfabetica) cu candidatii
repartizati in sala respectiva.
Candidatii pentru aceeasi specialitate nu pot fi repartizati in serii diferite.
inaintea inceperii fiecarei probe de concurs, se stabilesc responsabilii de sali si supraveghetorii, prin tragere la sorti, in functie de capacitatea fiecarei sali, dar nu mai putin de 2(doua) persoane, in prezenta presedintelui / vicepresedintelui comisiei centrale de admitere. Repartizarea personalului, rezultata din tragerea la sorti, se consemneaza intr-un proces-verbal.
Personalul de supraveghere va fi de alta specialitate decat disciplinele de concurs.

Repartizarea candidatilor pe serii si sali de concurs se comunica prin afisare la avizierul academiei si la sediile facultatilor.
Accesul candidatilor in sali se face cu cel mult o ora inaintea inceperii probelor, pe baza actului de identitate si legitimatiei de concurs. Candidatii care nu au asupra lor documente de identitate nu vor fi primiti in salile de concurs. Situatiile deosebite vor fi rezolvate de catre personalul autorizat al Serviciului Management Resurse Umane al academiei. Militarii in termen prezinta carnetul de serviciu si legitimatia de concurs.
Documentul de identitate si legitimatia de concurs raman pe masa de lucru, la vedere, pe toata durata probei de concurs.
Candidatii nu au voie sa introduca in salile de concurs nici un fel de materiale (carti, caiete, insemnari, etc), care le-ar putea servi la rezolvarea subiectelor.
Se interzice, atat candidatilor, cat si personalului de supraveghere, intrarea in sala de concurs cu aparatura electronica si telefoane mobile.
Secretariatele distribuie responsabililor de sali, pe baza de proces-verbal, urmatoarele:
- imprimate de raspuns stampilate, pe numarul candidatilor, plus o rezerva de
20%;
- coli stampilate pentru ciorne(numai pentru candidatii de la Facultatea de
Arhivistica);
- borderouri de predare-primire a imprimatelor de raspuns;
- borderouri de corectare a imprimatelor de raspuns;
- materiale pentru secretizarea lucrarilor (pentru sistemul clasic).
Dupa accesul candidatilor in sala de concurs, responsabilul de sala desfasoara urmatoarele activitati:
stabileste sarcinile ce revin supraveghetorilor;
- inmaneaza fiecarui candidat cate un imprimat de raspuns (dupa caz si hartie
pentru ciorne).
- precizeaza candidatilor sa inscrie in coltul din dreapta sus, cu majuscule,
numele, prenumele tatalui si prenumele candidatului, codul numeric,
judetul si unitatea care 1-a recrutat;
- la predarea lucrarii, responsabilul de sala semneaza in spatiul destinat,
confirmand corectitudinea datelor inscrise;
- precizeaza candidatilor conditiile de desfasurare a probelor si de predare a
lucrarilor;
- li se atrage atentia ca frauda, inclusiv tentativa, atrag eliminarea din
concurs.
Eventualele fraude sau tentative de fraude vor fi solutionate de responsabilul de sala prin eliminarea candidatilor in cauza din concurs, consemnandu-se acest lucru in

borderourile de predare a imprimatelor de raspuns din sala respectiva. Candidatul eliminat va semna in borderou, iar materialele incriminatorii vor fi anexate la imprimatul de raspuns si la procesul verbal ce se incheie cu aceasta ocazie.
La ora stabilita de comisia de admitere, responsabilii de sali prezinta candidatilor integritatea plicurilor cu subiecte, dupa care le desigileaza si, dupa caz, transcriu subiectele pe tabla ori distribuie, prin supraveghetori, exemplarele multiplicate. Din acest moment este interzis accesul in sala a oricarui candidat, iar iesirea din sala se poate face numai odata cu predarea lucrarii.
In cazuri deosebite, cand un candidat este nevoit sa paraseasca sala in timpul desfasurarii probei, acesta va fi insotit de unul dintre supraveghetori pana in momentul revenirii in sala. Candidatii care renunta sa mai continue concursul au obligatia sa predea materialele primite la sala de concurs si sa semneze in catalogul de prezenta.
Pentru redactarea raspunsurilor se vor folosi numai stilouri sau pixuri cu cerneala sau pasta de culoare albastra. Se interzice folosirea unor instrumente de calcul (rigle, calculatoare, etc.) sau altor coli de hartie pentru ciorne decat cele stampilate.
Responsabilii de sali si supraveghetorii nu au voie sa dea indicatii cu privire la modul de rezolvare a subiectelor si vor interzice candidatilor sa se consulte intre ei.
Candidatii care doresc sa-si transcrie lucrarile, pot face aceasta numai in limita timpului stabilit pentru desfasurarea probei. In acest scop, celor in cauza li se distribuie imprimate noi, iar cele folosite initial se anuleaza, sub semnatura responsabilului de sala si a candidatului. La predarea lucrarii, candidatul preda si imprimatele anulate.
Pe timpul desfasurarii probelor presedintele / vicepresedintii comisiei centrale, precum si presedintii comisiilor pe facultati, insotiti de cadrele didactice de specialitate care au participat la formularea subiectelor, controleaza, la sali, modul cum se respecta regulile stabilite pentru desfasurarea concursului si dau explicatii privind eventualele neclaritati in formularea subiectelor.
La terminarea redactarii raspunsului sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat preda lucrarea responsabilului de sala sau supraveghetorului stabilit, semnand in borderou pentru a certifica predarea. Candidatii care nu au terminat lucrarea o predau in faza in care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit pentru proba respectiva. Ultimii doi candidati vor ramane in sala pana la predarea lucrarii de catre ultimul candidat.
La predarea lucrarii, responsabilul de sala sau supraveghetorii desemnati au obligatia de a verifica corectitudinea completarii grilei de concurs. In cazul in care se constata ca, la o intrebare, nu a fost inscris nici un X ori au fost inscrise mai multe X-uri, vor anula acea intrebare prin bararea cu o linie pe grila de concurs si vor solicita candidatului sa semneze de luare la cunostinta in dreptul liniei.

La Facultatea de Arhivistica responsabilul de sala/supraveghetorul numit controleaza corectitudinea datelor de identitate si le certifica prin semnatura aplicata sub datele de identificare ale candidatului si trece la secretizarea lucrarilor.
Responsabilul de sala si supraveghetorii iau masuri pentru ca nici un candidat sa nu paraseasca sala fara a preda lucrarea si a semna de predarea ei.
Imprimatele de concurs anulate se strang separat.
La terminarea probei, dupa corectarea testelor grila si verificarea numerica a lucrarilor scrise si a celorlalte materiale, responsabilii de sali, insotiti de supraveghetori, predau secretarului comisiei de admitere pe facultate lucrarile candidatilor si borderourile (procesele-verbale) incheiate in sala.
Secretarii comisiilor de admitere pe facultati verifica daca numarul de lucrari corespunde cu cel al candidatilor prezenti in salile de concurs si daca lucrarile au fost sigilate (pentru candidatii de la Facultatea de Arhivistica).
Pe timpul concursului stampilele se vor pastra numai de catre presedintii comisiilor de admitere pe facultati.
VII. EVALUAREA SI NOTAREA
In cazul aplicarii testului-grila pentru evaluarea cunostintelor, in vederea corectarii lucrarilor, dupa expirarea timpului afectat si predarea acestora, responsabilul de sala si supraveghetorii le pun in ordine alfabetica, in conformitate cu tabelul nominal al candidatilor din sala.
Pentru corectarea imprimatelor de raspuns se stabilesc echipe formate din doi corectori, din personalul de supraveghere din fiecare sala sau alte cadre didactice, stabilite prin decizia rectorului. La salile mari de concurs se pot organiza mai multe echipe de corectori. Presedintele comisiei de admitere instruieste personalul desemnat pentru corectare.
La ora prevazuta pentru inceperea corectarii, echipele stabilite primesc plicurile cu grilele de la persoana desemnata de presedinte comisiei de admitere. Dupa ce prezinta candidatilor integritatea sigiliilor aplicate pe plicul cu grila de raspuns, procedeaza la deschiderea acestuia.
Evaluarea se face, in prezenta candidatilor astfel:
- se cheama la catedra, in ordinea stricta prevazuta in borderou, candidatul a
carui lucrare urmeaza a fi corectata si candidatul urmator de pe lista, in
calitate de martor;
- se aplica grila de corectare si se calculeaza de cei doi corectori, in prezenta
candidatului si a martorului, punctajul obtinut;

- se consemneaza de catre corectori atat in borderou, cat si pe imprimatul de
raspuns, punctajul obtinut de candidat, in cifre si litere (pe imprimatul de
raspuns punctajul se consemneaza cu pasta / cerneala rosie);
- cei doi corectori semneaza in borderou si, totodata, in dreptul punctajului
inscris pe imprimatul de raspuns;
- candidatul si martorul, confirma sub semnatura pe imprimatul de raspuns
corectitudinea calcularii si consemnarii punctajului obtinut; pentru
candidatul martor se consemneaza si codul numeric al legitimatiei de
concurs;
- in cazul in care candidatul al carui imprimat de raspuns a fost corectat
refuza sa semneze sau nu este prezent in sala pentru corectare, este chemat
un al
doilea candidat martor, caruia i se consemneaza numarul de legitimatie si care semneaza in locul candidatului absent (sau care a refuzat sa semneze);
- corectorii asigura la verificarea ultimului imprimat de raspuns, prezenta in
sala a cel putin doi candidati martori.
La incheierea corectarii, borderourile se semneaza de seful de sala, dupa confruntarea punctajelor scrise pe imprimatele de raspuns cu cele din borderou dupa care, insotit de supraveghetori se deplaseaza la secretarul comisiei de admitere, unde preda, sub semnatura, borderourile si imprimatele de raspuns evaluate.
Imprimatele nefolosite, lucrarile anulate si ciornele se predau la secretariatele comisiilor de admitere pe facultati.
Secretarul comisiei procedeaza la verificarea nominala si numerica a imprimatelor de raspuns evaluate, a borderourilor de corectare si a celorlalte documente, raporteaza rezultatul acestei verificari presedintelui comisiei, dupa care asigura pastrarea acestora in conditii de securitate, in dulapuri sau fisete incuiate si sigilate in incaperi special destinate pentru aceasta.
Comisia de admitere confrunta punctajul inscris pe imprimatele de raspuns cu cel din borderouri; fiecare borderou este semnat de catre presedinte, care dispune implementarea rezultatelor in calculator de catre compartimentul informatica.
Lucrarile administrate sub forma de test-grila sunt evaluate informatic de asa maniera incat, indiferent de numarul de puncte alocat fiecarei intrebari din chestionar, sistemul de notare este de la 1,00 la 10, un punct fiind atribuit din oficiu. Formula de calcul aplicata este urmatoarea:
Nota = (puncte primite: punctaj maxim) x 9 +1
Nota se calculeaza cu doua zecimale, fara rotunjire si este rezultatul punctajului acordat pentru rezolvarea fiecarui subiect.

Rezultatele obtinute de catre candidati la fiecare etapa a concursului de admitere se trec in catalogul de concurs care este semnat si stampilat pe fiecare pagina de catre presedintele si secretarul comisiei de concurs.
Dupa implementarea punctelor, transformarea lor in note si calculul mediilor de admitere, se listeaza rezultatele finale ale probei de evaluare a cunostintelor.
Corectarea si notarea fiecarei lucrari, in cazul probelor administrate in sistem clasic, se efectueaza de catre doi profesori, aflati in mod obligatoriu in incaperi separate dupa ce acestea au fost amestecate si grupate in seturi (loturi) de cate 50 si numerotate de la 1 la n.
Repartizarea plicurilor cu lucrari si schimbarea plicurilor de la corectura I la corectura a Ii-a se face in prezenta presedintelui comisiei de admitere pe facultate, prin tragere la sorti.
Nota acordata de fiecare corector nu se inscrie pe lucrare, ci este trecuta in borderoul unicat al setului, in cifre si litere, si se certifica prin semnatura de catre corector.
Dupa verificarea autenticitatii datelor corecturilor I si II, prin compararea cu cele din borderouri, se calculeaza nota finala a lucrarii, care este media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a celor doua note acordate de corectori, cu conditia ca intre aceste doua note sa nu fie o diferenta mai mare de un punct.
Separat, se editeaza lista lucrarilor la care diferenta de notare dintre cei doi corectori este mai mare de un punct. Aceste lucrari sunt verificate de un al treilea corector care va stabili nota finala si o va inscrie intr-un borderou special. Profesorul desemnat pentru efectuarea celei de a treia corecturi poate, atunci cand apreciaza ca este necesar, sa consulte pe cei care au efectuat primele doua corectari.
Nota acordata la corectura a treia este nota finala care va fi introdusa in calculator, va fi inscrisa pe lista cu notele acordate lucrarilor la disciplina respectiva si pe lucrarea candidatului, in cifre si litere, sub semnatura presedintelui comisiei pe disciplina.
Media de admitere obtinuta de fiecare candidat este media aritmetica cu doua zecimale, fara rotunjire, a notelor obtinute pentru fiecare disciplina in parte, indiferent de modalitatea de sustinere a probelor (clasic sau test-grila).
Listele finale sunt verificate de comisiile de admitere pe facultati inainte de a fi supuse spre aprobare si validare Comisiei centrale de admitere.
VIII. STABILIREA SI AFISAREA REZULTATELOR FINALE ALE CONCURSULUI
Comisia centrala de admitere valideaza rezultatele finale ale concursului pentru fiecare facultate in parte, in ordinea strict descrescatoare a mediilor de admitere

obtinute de candidati. Media minima de admitere nu poate fi mai mica decat 5 (cinci), atat pentru invatamantul fara taxa, cat si pentru invatamantul cu taxa.
Pentru departajarea candidatilor care obtin media generala egala cu cea a candidatului admis pe ultimul loc scos la concurs se aplica urmatoarele criterii:
a. Facultatea de Drept
- nota obtinuta la Limba romana;
- nota obtinuta la Istoria Romaniei;
- nota obtinuta la Limba straina;
- media obtinuta la examenul de bacalaureat.
b. Facultatea de Pompieri
- nota obtinuta la Algebra si Elemente de Analiza Matematica;
- nota obtinuta la Fizica;
- media obtinuta la examenul de bacalaureat.
c. Facultatea de Arhivistica
- nota obtinuta la Istoria Romaniei;
- nota obtinuta la Istoria universala;
- media obtinuta la examenul de bacalaureat.
La Facultatea de Arhivistica, dupa completarea locurilor fara plata a taxelor de
studiu scoase la concurs, se vor completa si locurile cu plata taxelor de studiu, pe
baza optiunii candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor obtinute, dar sa nu fie
mai mici de 5,00 (cinci).
In cadrul Facultatii de Drept locurile neocupate in urma desfasurarii concursului de
admitere la o specialitate, pot fi completate prin redistribuirea candidatilor declarati
neadmisi la celelalte specialitati, pe baza optiunilor acestora, in ordinea strict
descrescatoare a mediilor obtinute, dar sa nu fie mai mici de 5(cinci).
La Facultatea de Pompieri si Facultatea de Arhivistica locurile neocupate sunt
anulate.
Listele nominale cu rezultatele concursului de admitere se semneaza de presedinte si secretarul comisiei pe facultate si se aproba de presedintele comisiei centrale.
Conform graficului de concurs, la data si ora fixata, rezultatele se aduc la cunostinta candidatilor prin afisare, pe facultati si specialitati, pe liste intocmite separat pentru candidatii admisi, in ordinea descrescatoare a mediilor de admitere si pentru cei respinsi, in ordine alfabetica, mentionandu-se in dreptul fiecaruia nota la fiecare disciplina si media obtinuta.
Secretarul comisiei pe facultate asigura arhivarea lucrarilor si a borderourilor de notare a probelor concursului de admitere. Aceste documente se pastreaza in arhiva institutiei pana la absolvire (catalogul de examen, conform normelor in vigoare).

Imprimatele de raspuns ale candidatilor declarati admisi se introduc in dosarele personale ale acestora.
IX. DEPUNEREA SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR
Candidatii pot depune contestatii numai pentru proba de evaluare a cunostintelor,
indiferent de nota obtinuta initial, in termen de 24 ore de la data si ora afisarii
rezultatelor.
Contestatiile se fac numai sub semnatura proprie a candidatului, pe formulare tip si
se inregistreaza, in registre special destinate acestei operatiuni, separat, pe facultati si
discipline si se rezolva in termen de 48 de ore numai de catre comisiile de admitere
pe facultati, cu atributii in acest sens.
PENTRU SISTEMUL CLASIC
Secretarul comisiei de admitere pe facultate selecteaza, pe discipline, lucrarile ale caror note au fost contestate, sigileaza colturile cu datele de identificare si notele initiale si le pune la dispozitia profesorilor desemnati pentru revederea lucrarilor. Din comisiile de contestatii nu pot face parte cadrele care au corectat si notat initial lucrarea.
Daca nota initiala este mai mica sau egala cu 9,00, nota la lucrare se modifica daca diferenta dintre nota la recorectare si cea initiala este mai mare cu cel putin un punct. Daca nota initiala este mai mare decat 9,00, dupa recorectare, nota se modifica, indiferent de marimea diferentei de notare.
PENTRU SISTEMUL GRILA
Reverificarea imprimatelor de raspuns ce fac obiectul contestatiilor se face de catre comisia numita prin decizia rectorului, in prezenta candidatilor.
Daca la reverificarea imprimatelor de raspuns noul punctaj este mai mare decat punctajul initial, se acorda punctajul rezultat in urma reverificarii.
Candidatul care in urma solutionarii contestatiei, obtine un punctaj mai mare decat al ultimului admis este, de asemenea, declarat admis.
Daca se obtine un punctaj egal cu al ultimului candidat declarat admis initial se aplica succesiv criteriile de departajare, prevazute in capitolul anterior.
Indiferent de modul de solutionare a contestatiilor, situatia candidatilor declarati admisi initial nu se modifica.
Rezultatele contestatiilor si hotararile adoptate sunt definitive si se consemneaza in proces-verbal, semnat de catre presedintele comisiei de admitere pe facultate si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor.

in cazul in care un candidat renunta la calitatea de student pana la inceperea anului universitar, locul ramas liber, in limita locurilor scoase initial la concurs, se ocupa in ordinea strict descrescatoare a mediilor obtinute la concursul de admitere cu unul din candidatii care au media egala sau mai mica decat cea a ultimului admis, dar nu mai mica de 5,00 si indeplineste conditiile de departajare in cazul mai multor candidati cu aceeasi medie.
X. DISPOZITII FINALE
Tentativa de frauda sau frauda dovedita in timpul desfasurarii oricarei probe se sanctioneaza cu scoaterea candidatului din concurs. La cerere, candidatului eliminat din concurs i se elibereaza, de catre Serviciul Management Resurse Umane, actele de studii depuse la inscriere.
Taxa de participare la concurs nu se restituie.
Dupa afisarea rezultatelor finale ale concursului, secretariatele comisiilor de admitere separa lucrarile candidatilor declarati admisi de cele ale candidatilor respinsi.
Toate documentele legate de organizarea si desfasurarea concursului de admitere se pastreaza de comisiile de concurs, in incaperi anume destinate. La incheierea concursului de admitere, aceste documente se predau, pe baza de proces-verbal, la arhiva institutiei, conform reglementarilor legale in vigoare.
Accesul la aceste documente este permis numai cu respectarea dispozitiilor legale.
Lucrarile candidatilor respinsi se pastreaza la secretariatele facultatilor, timp de un an de la incheierea concursului, dupa care se distrug, pe baza de proces-verbal.
In termen de 5 (cinci) zile de la finalizarea concursului de admitere, academia va prezenta conducerii Ministerului Administratiei si Internelor „Raportul cu privire la organizarea, desfasurarea si finalizarea concursului de admitere" si "Situatia centralizatoare cu privire la rezultatul concursului de admitere", listele nominale, in ordine alfabetica, cu candidatii declarati admisi si respinsi si listele nominale ale candidatilor declarati admisi si respinsi in urma solutionarii contestatiilor.
Cadrele didactice sau persoanele cu atributii in cadrul concursului de admitere care nu se conformeaza normelor stabilite pentru desfasurarea acestuia, prin ordin al presedintelui comisiei centrale sunt inlocuite si, dupa caz, raspund material, disciplinar, contraventional sau penal pentru incalcarea prevederilor prezentei metodologii.
Pentru toti candidatii se asigura asistenta medicala de urgenta gratuita.
Pentru sustinerea probelor sportive, candidatii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar, exceptand pantofii de sport cu cuie sau crampoane iar pentru

sustinerea probelor de verificare a cunostintelor cu rechizitele recomandate la instructaj.
Candidatii declarati admisi sunt inmatriculati, prin decizia rectorului academiei, in anul I de studii la facultatile pentru care au concurat.
Dosarele neridicate de candidatii respinsi/neadmisi se restituie, in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la finalizarea concursului, Compartimentelor Management Resurse Umane care i-au selectionat.
Pe timpul concursului de admitere pot participa, in calitate de observatori, reprezentanti ai Ministerului Administratiei si Internelor si Ministerului Educatiei si Cercetarii, cu delegatie aprobata de cei in drept, conform competentelor.
Pe perioada desfasurarii concursului de admitere este interzisa:
- organizarea de inspectii, controale, verificari si alte activitati care pot perturba desfasurarea acestuia;
patrunderea pe bazele sportive, in cabinetele medicale, salile de concurs, pe timpul desfasurarii probelor si in spatiile destinate comisiilor a persoanelor straine sau din academie care nu sunt angajate in organizarea si desfasurarea acestuia.
Biroul Senatului Academiei poate aproba, in functie de situatie, modificari ale datelor de desfasurare a probelor concursului, pe care le vor aduce la cunostinta celor interesati, in timp util, prin afisare si prin comunicari la compartimentele management resurse umane care au in sarcina selectionarea candidatilor.
Anexele fac parte integranta din prezenta metodologie.
Metodologia a fost aprobata in sedinta Senatului Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza" din data de 28.03.2005.
RECTORUL ACADEMIEI DE POLITIE,
Chestor principal, Prof. univ. dr.
Costica VOICU

 

52912 vizualizari Nota obtinuta: 5,74
Noteaza:    10
Versiune imprimabila Versiune imprimabila   Salveaza la favorite Salveaza la favorite   Trimite prin Yahoo!M Trimite prin Yahoo!M   Trimite prin e-mail Trimite prin e-mail

ComentariiComentarii (29 comentarii)
Nume Teo a scris:

pentru examenul de gramatica, recomand cartile "Gramatica limbii romane pentru examene", prof. Alexandru Petricica. m-am pregatit dupa ele anul trecut si, din ce am vazut eu, sunt cele mai bune carti de pe piata pentru admitere. :) are subiectele din 2009, 2010 si 2011, cu raspunsuri comentate+ toata teoria structurata, dupa tematica de examen + alte 1500 de grile pt. pregatire . opiniile altora despre aceste carti : http://www.grile-gramatica.ro/ plus pagini gratuite din carte. :) spor!

Nume Mishu a scris:

Are cineva baremul de corectare la limba englez 2005 A1 ?

Nume vlad a scris:

Salut!Vreau sa dau la Academia de Politie"Al.I.Cuza",Bucuresti si as vrea si eu sa stiu ce trebuie sa pregatesc,dupa ce culegeri sa lucrez,etc.Pentru cei ce pot sa ma ajute ii rog sa adauge id:dj_vlad09!

Nume SdN a scris:

cum e k istoria??cate carti iti sunt necesare???una din toate care sunt prezentate in metodologie sau toate????care stie sa ma ajute si pe mine.......va roooooooog.......

Nume Marek. a scris:

eu sunt acum in clasa a 10a si as vrea sa ma duc la Academia de politie "Ioan Cuza" daca nu si la campina este bine, care o sa dea proba peste 2 ani sau care au dat deja si au intrat sau nu , sa dea add la marek_feat_eminem , sa vorbim despre asta , poate ne ajutam uni pe altii in felul acesta !

Nume Marek. a scris:

pai la jandarmi se dau aceleasi materii , apartine de politie specializare ordine si siguranta, eu stiu ca se da din Istorie, Lb. Romana si o limba straina (lb . engleza, franceza,germana sau rusa).

Nume radu a scris:

km e k jandarmii, k vreau sa stiu si eu, se dau aceleasi materii k la politzie?

Nume adrian a scris:

dak stie cineva, la jandarmi se dau aceleasi materii...........ziceti-mi si mie, pls.

Nume radu a scris:

pana la urma kate carti sunt la istorie.....7 sau cate?

Nume roxana a scris:

Exista ceva carte cu teste?Cu mai multe teste?Stie careva?va rog.

Nume alina.eugenia a scris:

cn m-ar putea ajuta cu informatii concrete despre proba sportiva?....pls.....id:alina_sova15

Nume eu andrey a scris:

vreau si eu subiectele de anu trecut sau de anu asta...si daca aveti exemple de teste la oricare proba scrisa pls dati add la : andrey_the_best_m19

Nume x a scris:

as vrea testele de anul acesta la acdemia de politie contact sztoicacerasela

Nume alex a scris:

frate intratzi pe site la academie si sunt afisate testele de anul treqt;)

Nume darya a scris:

si eu imi doresc sa intru la jandarmi stie cineva sau ma poate ajuta in legatura cu testele scrise la romana si engleza plzzzz

Nume yonellya17 a scris:

vreau si eu teste de anii trecuti sau macar modele de teste........ pls!!

Nume kaylon a scris:

cine vrea teste la franceza sa imi dea add la kaylon_2006 ;) poate imi da-ti si mie la germana :P

Nume dorin a scris:

carti de istorie-cele mai bune sunt 2-una autor mihaela olteanu, alta autor ludmila petrescu

Nume iasmina burlacu a scris:

doresc sa fiu admisa la academie ,daca ma puteti ajuta cu cateva sfaturi id-ul felina_argintie2007

Nume iasmina a scris:

doresc sa intru si eu la academie ,cine e la facultate si ma poate ajuta cu cateva sfaturi id-ul : felina_argintie2007

Nume Dany a scris:

caut si yo teste pt academie...imi doresc mult sa intru si sper sa reusesc...cine ma poate ajuta ....va rog...id: dany_bc_2005

Nume Marius a scris:

as dori si eu informatii despre materialele de pregatire,autori sau ceva mai exact. cine e la facultate si vrea sa ma ajute, cer acest ajutor...id: white_niger91

Nume camy2989 a scris:

imi doresc ff mult sa intru la academie,da nu stiu dak voi intra.....oriqm incerc:D

Nume un student a scris:

sunt student al academie de politie,anul I.sfatul meu este sa concurati,indiferent de nivelul de pregatire(nici chiar praf).nu se stie.asta daca sunteti facuti pentru politie...

Nume mihaela a scris:

sooper..imi doresc de cand eram mik sa devin o politista f buna...si poate am sa devin in cativa ani...dar am oproblema ..inaltimea.. celor care au inaltimea corespunzatoare le urez succes.

Nume b0SH a scris:

cautati cartile de gramatica limbii romane ale urm: dumitru si maria ticleanu, se gasesc usor pe la librarii

Nume ionela a scris:

super facultate!nu e usor sa intri dar chiar merita sa incerci!

Nume aka_vlad a scris:

cine ma poate ajuta si pe mine cu carti si teste pt admitere la academia de politie...platesc....va rog sa ma contactati la id: aka_vlad

Nume stelli a scris:

o facultate la care nu oricine poate visa..........iar daca doreste sa fie admis necesita pregatire din timp

Ultimele articole
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BUCURESTI INSCRIE PANA LA 21 IULIE
Vezi descrierea  TINERII CU PERFORMANTE INTRA FARA EXAMEN
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
Vezi descrierea  FACULTATI TRANDY
Vezi descrierea  CANDIDATI STRAINI IN ROMANIA
Vezi descrierea  CONCURS DE ADMITERE LA FACULTATEA DE INGINERIE IN LIMBI STRAINE (F.I.L.S) - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  A DOUA SESIUNE DE ADMITERE, DACA MAI RAMAN LOCURI
Vezi descrierea  ADMITERE 2005 - FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE DIN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - TAXE ADMITERE PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2005/2006
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI - OFICIILE PERMANENTE ALE ADMITERII (OPA)
Vezi descrierea  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ORGANIZEAZA ADMITERE IN ANUL I LA ZECE FACULTATI ALE SALE
Vezi descrierea  UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV